ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА

“Спечели смарт телевизор от Elemental.TV”

 I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИГРАТА

1. Играта „Спечели смарт телевизор от Elemental.TV” /наричана по-долу за краткост „Игра/та”/ се организира от ЕЛЕМЕНТАЛ.ТВ ООД, ЕИК 131098666, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. Овче поле 122, офис EMC2 /наричан за по-кратко Организатор/а/ът/.

2. Организаторът носи отговорността за организирането и провеждането на Играта. Организаторът отговаря само за вреди, които са причинени поради умисъл и груба небрежност и произтичащи от нарушаване на основните му задължения по настоящите Общи условия.

3. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват с настоящите Общи условия на Играта /„Общи/те условия”/ и са длъжни да ги спазват във всеки един момент.

4. Играта е с продължителност от 25.10.2021 г. до 05.12.2021 г., включително.

5. Информация за Играта, включително настоящите Общи условия, ще бъде публикувана на Интернет страницата на Oрганизатора www.elemental.tv и ще бъде достъпна през целия период на провеждане на Играта.

II. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНИЯ

6. За целия срок на провеждане на Играта Организаторът ще предостави общо 31 /тридесет и един/ броя награди, както следва:

(i) 1 брой: 50 инчов Android Smart TV Philips;

(ii) 10 броя: Android сет топ бокс MECOOL M8S Plus;

(iii) 20 броя: „Промо период, равен на платения” (а именно: спечелилият участник получава като награда същия период на вече избраният, закупен и платен от него конкретен абонаментен план, след което преминава към нормален цикъл на подновяване на плана си. Например: Ако спечелил участник има закупен план „Стандарт” с 3 месечен период на подновяване, то наградата ще представлява единично подновяване за същия период, без да е необходимо допълнително заплащане от страна на конкретния участник).

7. Организаторът не отговаря за качеството на предоставената награда, съгласно чл. 6, т. i, доколкото не е неин пряк доставчик. При констатиране на несъответствие или настъпило гаранционно събитие участникът, спечелил тази награда, следва да се обърне към доставчика на наградата, който е посочен в задължителната придружаваща документация. Във всички случаи на несъответствие Организаторът има право да оказва съдействие.

8. Тегленето на печелившите участници ще се извърши на 06.12.2021 г. на лотариен принцип чрез специализиран софтуер.

9. Печелившите участници ще бъдат обявени на интернет страницата на Организатора, на адрес www.elemental.tv в срок до 5 работни дни след провеждане на тегленето. Спечелилите ще бъдат обявени чрез публикуване на техните инициали и част от регистрираните им адреси на електронна поща (Пример: И. А. А., адрес на електронна поща: i**.******va1997@abv.bg).

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

10. Условията за участие в Играта и за спечелването на наградите са участниците да: бъдат дееспособни физически лица, навършили 18 години; имат закупен или закупят абонаментен план, съгласно чл. 11 по-долу; имат регистрация в платформата на “ЕЛЕМЕНТАЛ.ТВ” ООД, на адрес https://play.elemental.tv и са приели да получават известия за новини и отстъпки чрез предоставен адрес на електронна поща при регистрация в посочената платформа. В случай, че в Играта желаят да се включат участници, които са се отказали да получават комуникация, съгласно предходното изречение, то последните могат да променят това чрез вход платформата на “ЕЛЕМЕНТАЛ.ТВ” ООД, на адрес https://play.elemental.tv, избор на меню “Акаунт”, подменю “Профил” и активиране опцията “Искам известия за новини и отстъпки”. В този случай, след промяна на настройките относно получаване на комуникацията, то тези участници автоматично ще бъдат включени в Играта.

11. За участие в Играта следва участник да има персонална регистрация в платформата на “ЕЛЕМЕНТАЛ.ТВ” ООД, на адрес https://play.elemental.tv с валиден имейл адрес и е да е закупил един от следните абонаментни пакети (продукти), предлагани от Организатора:

- стандарт 1м.

- стандарт 3м.

- стандарт 6м.

- стандарт 12м.

- премиум 1м.

- премиум 3м.

- премиум 6м.

- премиум 12м.

11.1. За избягване на всякакво съмнение, участник в Играта следва да има активен абонаментен план от изброените в чл. 11 по-горе към 05.12.2021 г. Включително в Играта ще бъдат включени участници, закупили някои от изброените абонаментни планове в периода на Играта, ако отговарят на останалите условия за участие.

12. Изпълнявайки условията по-горе, участникът автоматично бива включен в Играта и има шанс да спечели една от изброените в чл. 6 награди. Всеки клиент на Организатора има право да се откаже от участие в Играта в срок до 05.12.2021 г., като изрично заяви това писмено на следния адрес на електронна поща: office@elemental.tv, като електронното съобщение следва да бъде изпратено от адреса на електронна поща, съгласно персоналната си регистрация в описаната по-горе платформа на Организатора.

13. Организаторът има право без предупреждение и по всяко време да изключи от участие в Играта участник, който е нарушил или не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

14. Всяко лице има право на участие в настоящата Игра с една персонална регистрация в платформата https://play.elemental.tv.

15. Участниците нямат право да извършват действия или да използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат Общите условия на Играта, което изкуствено увеличава шансовете за спечелване на награда, извън описаното в механизма на Играта, като напр. да използват несъществуващи/фалшиви имейли и регистрации, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници и др.

16. В настоящата Игра нямат право да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

IV. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

17. Всеки печеливш участник, следва да се свърже с Организатора в рамките на 14 календарни дни, чрез писмо до имейл адрес office@elemental.tv.

18. Във връзка с удостоверяване самоличността на печеливш участник и предоставяне на наградите Организаторът има право да поиска от участника документ за самоличност, актуален пощенски адрес и валиден имейл адрес, с който участникът се е регистрирал в платформата https://play.elemental.tv.

19. Организаторът си запазва правото своевременно да уведоми печелившите участници чрез имейл адреса от тяхната регистрация в посочената по-горе платформа на Организатора. Организаторът не носи отговорност ако предоставените данни за контакт са неверни или ако не получи отговор от страна на печелившия участник в срока, посочен в т. 17.

20. Печелившите участници следва да получат наградите си в рамките на 30 календарни дни, след предоставянето на необходимата за това информация по т. 18 от Общите условия. Разходите по доставката на наградите, описани в т. 6 са за сметка на Организатора.

21. В случай че печелившите участници се откажат, не потърсят или не използват наградите си в определените в настоящите Общи условия срокове, или не могат да представят необходимата информация по т. 18, както и ако участниците са нарушили по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участниците, непотърсили, неполучили или неизползвали наградите си, или неоказали съдействие за тяхното получаване.

22. Печелившите участници нямат право да искат от Организатора замяна на спечелените от тях награди с тяхната парична равностойност или с други ценности, както и осигуряването от страна на Организатора на допълнителнителна апаратура или услуги, във връзка ползването на наградите.

23. При непотърсени, неполучени или неизползвани награди, Организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници и може свободно да се разпорежда с наградите.

24. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

V. ЛИЧНИ ДАННИ

25. Администратор на личните данни в настоящата Игра е ЕЛЕМЕНТАЛ.ТВ ООД, ЕИК 131098666, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. Овче поле 122, офис EMC2, с контакт на длъжностното лице по защита на личните данни: office@elemental.tv.

26. Настоящата Игра се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“, „Регламент“) и приложимото национално законодателство, както и спрямо политиката за поверителност на ЕЛЕМЕНТАЛ.ТВ ООД, публикувана на публикувана на www.elemental.tv.

27. За целите на организиране и провеждане на настоящата Игра, организаторът събира, обработва, съхранява и използва следните лични данни на участници в Играта:

- име, презиме, фамилия

- имейл адрес

- телефонен номер, единствено за печелившите участници

- актуален пощенски адрес, единствено за печелившите участници

- ЕГН, единствено за печелившите участници

Във връзка с Играта Организаторът няма да събира лични данни извън посочените.

28. Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използват единствено за целите на организиране и провеждане на Играта и за целите на директния маркетинг. Личните данни, включващи актуален пощенски адрес, телефонен номер и ЕГН ще се събират, обработват и съхраняват единствено за целите на предоставянето на изброените награди на печелившите участници и с цел спазване изискванията на националното данъчно законодателство.

28.1. В случай че участник в Играта изрично не е заявил друго, срокът за съхранение и обработване на данните му е 24 месеца от датата на последния контакт. Срокът за съхранение на личните данни на печелившите участници съответства със законоустановения срок за пазене на счетоводен архив на Организатора, с цел спазване изискванията на националното данъчно законодателство.

29. С регистрирането си за участие в Играта и приемането на настоящите Общи условия всеки участник изразява своето изрично информирано съгласие личните му данни, предоставени от него при регистрацията и при получаване на наградите да бъдат:

-   събирани, обработвани и съхранявани с автоматични средства от Организатора;

-   използвани от Организатора при провеждане на тегленията, както и в случай че участникът е поискал допълнителна информация за Играта или е спечелил някоя от предоставяните награди – за информиране на участниците по начините, посочени в настоящите Общи условия, за уточняване начина на получаване на наградата и за осигуряване на получаването / ползването й;

- предоставяни на куриерски компании, с цел доставяне на изброените награди

-   обработвани, съхранявани и използвани от Организатора за целите на директния маркетинг на услуги на “ЕЛЕМЕНТАЛ.ТВ” ООД.

30. С регистрирането си за участие в Играта и приемането на настоящите Общи условия всеки участник декларира и се съгласява, че събирането, съхраняването, обработването и използването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието му в Играта и че ги предоставя доброволно.

31. Отказът или оттеглянето на съгласието да се предоставят необходимите лични данни води до невъзможност за регистрация и/или за участие в Играта, за което Организаторът не носи отговорност.

32. Всеки участник в Играта има следните права, които може да упражни във връзка с обработката на личните му данни:

  • Право на достъп до данните, които са в процес на обработка
  • Право на коригиране на данните
  • Право на ограничаване на обработването, в случаите, в които са налице условията за това
  • Право на отказ от съгласие за обработка на лични данни
  • Право на възражение за обработката на лични данни
  • Право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с уеб адрес: https://www.cpdp.bg/
  • Право на изтриване на личните данни, в случаите, в които това е приложимо

Участникът може да упражни правата си като изпрати имейл до длъжностното лице по защита на личните данни на адрес: office@elemental.tv. Организаторът се задължава да отговори в рамките на 30 дни, като си запазва правото да изисква коректни данни за идентификация на участника. При необходимост срокът за изпълнение исканията на може да се удължи, като се вземе предвид сложността и броя им.

33. Всеки един участник има достъп до личните си данни в платформата на Организатора, на адрес https://play.elemental.tv, меню “Акаунт”, подменю “Профил”, както може да ги променя при необходимост от корекции, актуализация или отказ от съгласие за обработка.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

34. Организаторът има неотменимото и безусловно право да прекрати Играта по всяко време без да дължи каквито и да е обезщетения или да носи друга отговорност пред участниците, като обяви това на интернет страницата си www.elemental.tv.

35. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва настоящите Общи условия, като промените влизат в сила след публикуването им на Интернет страницата на организатора на адрес www.elemental.tv.

36. В случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи правно действие, това няма да се отрази на действителността и действието на останалите клаузи или на тези Общи условия като цяло. При необходимост Oрганизаторът ще предприеме необходимите действия да замести недействителната или непородилата правно действие клауза с такава, която е действителна и която може да породи правно действие и която има същата цел.

37. Клаузите на настоящите Общи условия следва да се тълкуват и прилагат в съответствие с действащото българско законодателство.

38. Всички спорове, които могат да възникнат по повод на Играта между Организатора и участниците в нея ще се решават по взаимно съгласие на страните, а при невъзможност за постигане на такова, ще се отнасят за решаване по общия ред.

Към Играта