ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Когато използвате услугите ни, вие ни доверявате информацията си. Разбираме, че това е голяма отговорност, и работим усилено, за да защитаваме информацията ви и да ви предоставим пълен контрол.

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете каква информация събираме, защо го правим и как можете да актуализирате, управлявате, експортирате и изтривате вашата информация.

В сила от 01 септември 2018 г.

Последна редакция на 01 септември 2018 г.

Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или косвено ви идентифицира като физическо лице, като косвено означава тогава когато бъде комбинирана с друга информация като например вашето име, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и други подобни.

Как обработваме вашите лични данни?

Ние от „Елементал.ТВ“ ООД (администраторът на сайта www.elemental.tv) ще използваме вашите лични данни единствено за целите на изпълнение на договора за абонамент, по който сте страна, както и за целите по предоставяне на услугите ни, когато се регистрирате като наш потребител. Също така ще използваме вашите лични данни и за продажба и доставка на стоки, предлагани през нашия сайт, включително цифров декодер (TV бокс).

Не събираме и не обработваме други видове лични данни, повече отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочените цели.

Ще използваме личните данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали изрично съгласие за друг вид употреба на личните ви данни, като например, чрез изрична декларация за съгласие за изпращане на маркетингови съобщения.

Кои ваши лични данни обработваме?

С оглед изпълнение на нашите задължения с вас по договора ни за абонамент, ние ще обработваме следните ваши категории лични данни:

Изброените категории лични данни са само такива, които са нужни на Елементал. ТВ ООД за да ви предостави избраната от вас услуга, съответно за да ви достави избраната от вас стока.

Подобно на други платформи за онлайн стрийминг и достъп до видео съдържание, ние от „Елементал.ТВ“ ООД също събираме информация за вашите предпочитания за тематичното видео съдържание с цел предоставяне на услугата на персонализирано предлагане на видео съдържание в нашите софтуерни приложения.

От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

Как ще използвате на нашия уебсайт?

Настоящата Политика за поверителност се прилага и при ползването от ваша страна на нашия уебсайт (www.elemental.tv) със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни.

„Бисквитки“

Нашият уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. Моля, вижте нашата политика за използване на бисквитките за повече подробности.

Уебсайтове на трети страни

За удобство на нашите посетители, този портал съдържа връзки към различни уебсайтове, които не са свързани, контролирани или управлявани от нас. Политиките и процедурите, които описваме тук, не се прилагат за тези уебсайтове. Не носим отговорност за сигурността или защитата на никакви данни, събрани от тези трети страни. Съветваме ви да се свържете директно с тези уебсайтове за информация относно техните политики за защита на данни.

На кого споделяме личните ви данни?

Ще разкриваме вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от вас допълнително съгласие за предаване на лични данни към други категории трети страни, дадено другаде, като например чрез декларация съгласие за специфична цел. Ще предприемем подходящи мерки, за да гарантираме, че вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

Външни доставчици на услуги

Когато е необходимо, ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, като например на дружества, извършващи доставки на стоките ни - пощенски оператори, спедиторски компании и други подобни, както и предаваме вашите данни на специализирано дружество, предоставящо билинг услуги за нас, регистрирано в САЩ. Ще споделяме или даваме достъп до подобна информация на външни доставчици на услуги само доколкото е необходимо за съответните цели. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Външните доставчици на услуги на „Елементал.ТВ“ ООД са задължени по закон да спазват поверителността на вашите лични данни.

Преобразуване на търговско дружество и изкупуване на дялове

Във връзка с преобразуване, преструктуриране, сливане, продажба или друг вид прехвърляне на активи, „Елементал.ТВ“ ООД ще прехвърля информация, включително лични данни, в разумен мащаб към приобретателя на тези дялове или активи, и така както е необходимо за Прехвърлянето на собствеността, при условие, че получаващата страна се съгласи да се отнася към вашите лични данни по начин, който съответства на приложимото законодателство за защита на личните данни.

Публични органи

Ще разкриваме вашите лични данни на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, „Елементал.ТВ“ ООД ще предоставя информация, поискана по надлежния ред и начин от органи на съдебната власт или на националната сигурност.

Не предаваме вашите лични данни, нито каквато и да било информация, която може да ви касае, извън територията на Република България.

Обработваме ли лични данни на деца?

Не събираме и не обработваме лични данни на деца под 16-годишна възраст, освен със съгласието на родител или настойник съгласно приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на лице под 16-годишна възраст, своевременно ще изтрием въпросните данни.

Обработваме ли специални категории лични данни („чувствителни“ данни)?

„Елементал.ТВ“ ООД не обработва т.нар. специални категории лични данни, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Как осигуряваме вашите данни?

Декларираме, че се отнасяме сериозно към сигурността на вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с „Елементал.ТВ“ ООД лица на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, „Елементал.ТВ“ ООД ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

Какви са вашите законови права?

Като субект на данни вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които „Елементал.ТВ“ ООД предприема с вашите лични данни и които са изброени по-горе. Ние уважаваме вашите индивидуални права и ще отговорим на въпросите ви по адекватен начин.

Списъкът, който следва, съдържа информация за вашите права, възникващи от приложимите закони за защита на данни:

Право на коригиране

Имате право на коригиране на личните данни, които ви касаят. Полагаме разумни усилия за това личните данни на наше разположение и под наш контрол, които редовно се обработват, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.

Право на ограничаване

Имате право на ограничаване на обработването на вашите лични данни, ако:

Право на достъп

Имате право да ни помолите за информация за личните данни за вас, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, откъде сме ги получили, ако не директно от вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо. Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за вас. Съгласно действащите закони си запазваме правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.

Право на преносимост

По ваше искане ще прехвърлим вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие, че обработването е основано на вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от вас, администратор.

Право на изтриване

Имате право на изтриване на Вашите лични данни, ако:

освен ако обработването е необходимо по следните причини:

Право на възражение

Може да възразите по всяко време срещу обработването на вашите лични данни във връзка с вашата конкретна ситуация, при условие, че обработването не се основава на вашето съгласие, а на наши легитимни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай, прекратяваме обработването на вашите лични данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания, които имат предимство пред интересите ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако възразите срещу обработването, моля, уточнете дали желаете изтриване на вашите лични данни или ограничаване на обработването от наша страна.

Право на подаване на жалба

В случай на предполагаемо нарушение на приложимите за защита на личните данни закони, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни във вашата държава на местопребиваване или по място на предполагаемото нарушение. В Република България този орган е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

Допълнителна информация, нужна за реализиране на правата ви:

Как съхраняваме вашите лични данни?

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за целите на абониране, докато са ни необходими за изпълнение на договора, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове, регулиращи изискванията за водене на счетоводство и контрол на паричните потоци на дружеството. Пазим историята на Вашия абонамент в сайта и за извършени от Вас поръчки за срок от 5 (пет) години назад.

Промени в настоящата политика

Запазваме си правото да променяме нашите практики за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. По тази причина ви приканваме редовно да правите справки с политиката. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата на „последна редакция“, която е посочена най-отгоре на тази страница.

Данни за контакт

Данните на администратора на лични данни са: „Елементал.ТВ” ООД, с ЕИК 131098666, със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. Ангел Кънчев № 3, ап. офис № 1, управител: Борислав Тодоров Божилов. Моля отправяйте своите запитвания относно защитата на данни и всякакви молби относно упражняването на Вашите законови права на следните адреси.

E-mail:

Пощенски адрес: гр. София, ул. „Ангел Кънчев“ № 3, офис № 1